Chicken Gyro Kabab
& Tzatziki Sauce

Home » Shop » Chicken Gyro Kabab & Tzatziki Sauce

Chicken Gyro Kabab
& Tzatziki Sauce

Pack Size

  • 8 Pc Pack

Case Size

  • 12 x 312 g